Nederlandse Au Pair Organisatie – NAPO

Postbus 280     1400 AG Bussum
Telefoon: 073-6910022
Fax: 073-6910889
Internet: www.napoweb.nl
E-mail: info@napoweb.nl


Bepalingen  “Wat is een au pair in Nederland”

 

Zie tevens reglement III: http://www.napoweb.nl/download/richtlijnen.pdf
Richtlijnen voor au pairs en gastgezinnen, 2de herziene versie en vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering d.d. 11 juni 2005

Leeftijd:

Een au pair is niet jonger dan 18 en niet ouder dan 26 jaar.

Werktijden:

Maximaal 30 uur per week verdeeld over 5 dagen waarbij de au pair maximaal 8 uur per dag werkzaamheden mag verrichten. Oppaswerkzaamheden worden verricht gedurende maximaal 3 avonden per week. Meer uren dan 30 per week zijn absoluut niet toegestaan. Indien de au pair meer dan 30 uren per week actief is binnen het gastgezin zal zij niet meer vallen onder de au pair regeling en is sprake van een vreemdeling in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient het gastgezin een tewerkstellingvergunning aan te vragen bij de aangewezen autoriteiten.

Verblijfsperiode:

Een au pair verblijft bij een gastgezin maximaal voor een aaneengesloten periode van 12 maanden, verlenging is niet mogelijk. Indien de au pair langer bij het gastgezin verblijft dan 12 maanden is wederom sprake van een vreemdeling in het kader van de Wav.

Vrije tijd:

Minimaal 2 dagen per week, minimaal één keer per maand een volledig weekend.

Vakantie:

Een au pair heeft recht op 2 weken vakantie per 12 maanden, tijdens deze periode wordt het zakgeld doorbetaald. Indien de au pair korter verblijft dan 12 maanden heeft de au pair recht op vakantie naar verhouding.

Lichte huishoudelijke werkzaamheden:

Zie lijst lichte huishoudelijke werkzaamheden: Reglement IIIA. Zie tevens: http://www.napoweb.nl/download/huishoudelijke_werkzaamheden.pdf

Zakgeld:

Minimaal € 300,00 per maand onverminderd of de au pair 30 uur per week activiteiten binnen het gastgezin uitvoert en maximaal € 340,00 per maand.

Verzekeringen:

Het gastgezin draagt ervoor zorg dat de au pair is verzekert voor medische- en ziektekosten alsmede voor repatriëring.

Kost- en inwoning:

De kosten verbonden aan eten en drinken komen volledig voor rekening van het gastgezin. De au pair staat ingeschreven op het adres van het gastgezin terwijl zij op dat adres ook feitelijk regulier aanwezig moet zijn en daadwerkelijk verblijft. Met andere woorden de au pair leeft en woont op het adres van het gastgezin, alwaar de au pair de beschikking dient te hebben over een zelfstandige kamer met minimaal één raam, bed, bureau met stoel, etc. De au pair dient de gelegenheid te hebben tot badgelegenheid wanneer zulks wenselijk is.

Uitwonende au pair:

Dit is binnen de au pair regeling absoluut niet mogelijk, een au pair dient te allen tijde te verblijven bij het gastgezin zoals hiervoor bedoeld. Het Ministerie van Justitie heeft bij monde van de IND in 2005 bepaald dat een zogenaamde uitwonende au pair géén au pair is in de zin van de au pair regeling, ook hier geldt dan de benadering van een vreemdeling in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Reiskosten:

In overleg wordt bepaald of deze voor rekening van het gastgezin of voor rekening van de au pair komen. Leden van NAPO zijn bevoegd zelf richtlijnen hiertoe te bepalen. Verrekening van reiskosten is uitsluitend mogelijk indien u het minimale zakgeld maandelijks blijft voldoen.

School- c.q. cursuskosten:

Tot een maximum van € 230,00 per jaar komen deze voor rekening van het gastgezin. Au pairs en gastgezinnen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte school c.q. cursus. De au pair heeft de verplichting een cursus te volgen. 

Au pair overeenkomst en bewustwordings-verklaring:

Het is zijdens het Ministerie van Financiën bepaald dat tussen de au pair en het gastgezin een schriftelijk overeenkomst dient te zijn afgesloten waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.
Het NAPO-lid draagt zorg voor toezending van deze gegevens (NAPO standaard au pair – gastgezin overeenkomst) aan de au pair en het gastgezin. Op het moment dat de au pair arriveert bij het gastgezin dient e.e.a. te zijn ondertekend. Het gastgezin draagt zelf zorg voor een werkrooster of schema.

Visum:

Het gastgezin dient de aanvraag zelf in te dienen. Het NAPO lid kan het gastgezin slechts begeleiden en adviseren ter zake de aanvraag. De kosten voor een zogenaamde MVV-aanvraag bedragen € 433,00 bij positieve beslissing door de IND. Het visum is géén verblijfsvergunning, die vraagt u samen met uw au pair aan binnen 3 dagen na aankomst van de au pair bij uw Gemeente.

Het gastgezin:

Bestaat uit minimaal 2 personen en beschikt over voldoende financiële draagkracht.
Het gastgezin verklaart niet afhankelijk te zijn van de au pair voor wat betreft diens aanwezigheid noch mag de au pair enkelvoudig verantwoordelijk worden gemaakt voor huishoudelijke taken. 

Toepasselijkheid:

De richtlijnen zijn van toepassing op alle door NAPO-leden verzorgde plaatsingen van au pairs bij Nederlandse gastgezinnen en zijn gebaseerd op geldende Nederlandse wetgeving ter zake de au pair regeling.

NAPO behoudt zich het recht voor de richtlijnen te wijzigen en/of aan te passen.

Nederlandse Wetgeving, besluiten en jurisprudentie zijn eveneens en onverkort van toepassing.